Adaptief beweiden voor een hogere draagkracht

Met de droge zomer achter de rug, is de draagkracht niet het eerste waar je aan denkt. Maar de draagkracht van veenweidengronden staat juist door klimaatverandering hoger op de agenda. Door klimaatverandering rijzen vragen als: Hoe kan je in periodes van extreme neerslag toch beweiden? En hoe krijg je voldoende draagkracht om te kunnen bemesten? Op 12 melkveebedrijven in de Krimpenerwaard is dit voorjaar de draagkracht gemeten. Om te ontdekken hoe de draagkracht van de graszode verhoogd kan worden. Het type beweidingssysteem blijkt hier een rol in te spelen.

De meest bepalende factor voor draagkracht is de vochttoestand van de bodem, met in het voor-, en najaar vaak te veel vocht voor beweiding en berijding. In het voorjaar neemt door de stijgende temperatuur en grasgroei de vochttoestand af en ontstaat er voldoende draagkracht. De vraag is echter hoe de draagkracht verhoogd kan worden en wat de rol van de bodem, dichtheid van de grasmat en botanische samenstelling daarin is. Uit de eerste metingen in de Krimpenerwaard van dit voorjaar lijkt een hogere dichtheid van de graszode een verhogend effect te hebben op de draagkracht van de bodem. Om inzicht te krijgen wat de dichtheid van de graszode toe kan voegen aan de draagkracht, zijn er metingen uitgevoerd met een meetinstrument dat ontwikkeld is voor golfbanen. Dit instrument (figuur 1) meet de trekkracht die nodig is om de zode uit elkaar te trekken. Dit geeft een beeld hoe sterk de zode is.

Op KTC Zegveld zijn aanvullende metingen gedaan om te onderzoeken of er verschil is tussen verschillende beweidingssystemen. Daaruit is naar voren gekomen dat onder het ‘Kurzrasen’ beweidingssysteem (jaarrond beweiden op dezelfde percelen met een grashoogte van 3-5 centimeter) duidelijk een hogere dichtheid van de grasmat meetbaar was en dat ook de trekkracht hoger was dan bij het roterend standweiden. Kurzrasen haalt gemiddeld 8% hogere trekkracht vergeleken met roterend standweiden. In figuur 2 is het verschil in zodedichtheid tussen twee beweidingssystemen zichtbaar.


Ook het type grasland speelt mogelijk een rol in het bepalen van de draagkracht. Komend jaar wordt op melkveebedrijven in de Krimpenerwaard het effect van de botanische samenstelling van percelen onderzocht. Samen met een aanvullende grasrassen en -soorten proef op KTC Zegveld moet dit inzicht geven in welke grasrassen en –soorten potentie bieden voor het verhogen van de draagkracht.

Wilt u meer weten over draagkracht van veengrond? Neem dan contact op met Pedro Janssen, via P.Janssen@louisbolk.nl.