Waterinfiltratie

Peilgestuurde onderwaterdrainage wordt ingezet als middel voor een adaptief watermanagement. Het draagt bij aan het tegengaan van bodemdaling en verminderen van CO2-uitstoot. Bovendien leidt het tot betere ontwatering van percelen in natte perioden.

De gemeente Krimpenewaard zoekt samen met melkveehouders naar vormen van adaptieve landbouw, die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de Krimpenerwaard. Adaptief watermanagement, middels peilgestuurde onderwaterdrainage, draagt bij aan het beperken van bodemdaling, doordat onderwaterdrains in droge perioden het slootwater tot in het midden van de percelen infiltreren. Daardoor droogt de veengrond minder uit en klinkt deze minder in.

In natte perioden zorgen de onderwaterdrains voor een betere ontwatering, wat leidt tot een verhoogde draagkracht. Adaptief watermanagement leidt tot een robuuster systeem, doordat het melkveebedrijf minder gevoelig wordt voor extreme weersomstandigheden.

In Stolwijk zijn twee melkveehouders aan de slag met adaptief watermanagement. Samen met een team van onderzoekers en adviseurs verkennen zij de praktische en economische haalbaarheid van peilgestuurde onderwaterdrainage voor hun bedrijf.

Update januari 2022

Sinds de aanleg van waterinfiltratie (WIS) bij twee pilotbedrijven in de Krimpenerwaard, volgen we het effect ervan op bodemdaling, draagkracht en grasgroei. Dat doen we door intensieve monitoring van de grondwaterstanden op de proefpercelen en op twee referentiepercelen. En door monitoring van bodemvocht m.b.v. bodemsensoren. Ook monitoren we de graskwaliteit in het gedraineerde en niet-gedraineerde perceel en de effecten van WIS op de bedrijfsvoering. Inzichten die we gebruiken bij de verkenning naar de bijdrage van waterinfiltratie aan duurzaamheidsdoelstellingen zoals kruiden en biodiversiteit.

Acties/resultaat

  • Goed bezochte zomerexcursie met WIS-demo voor gemeenteraad, provinciale staten en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard op het bedrijf van de familie Mulder in Vlist.
  • Data en kennis verzamelen over effecten WIS op grondwater, bodem, bodemdaling en grasgroei i.s.m. KTC Zegveld
  • Hogere grondwaterstand gerealiseerd (doelstelling 2021), dit vroeg extra inspanning en alertheid van de boeren, maar bleek eenvoudiger dan in 2020.

Downloads

Factsheet Waterinfiltratie (WIS) en duurzaamheidsdoelstellingen (KPI's) - februari 2022

Lees meer

Factsheet Waterinfiltratie in de Krimpenerwaard; wat laten de pilots zien?

Lees meer

Onderzoek Peilgestuurde Onderwaterdrainage

Lees meer

Artikel ‘Sturen met water levert veel op’

Lees meer

Pilot nieuws

Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Proeftuin Magazine De Trots van de Krimpenerwaard

Tijdens de overdracht bijeenkomst van de Proeftuin op 11 maart kondigden we het al aan: een bundeling van resultaten, inzichten, leermomenten en highlights van 4 jaar Proeftuin in de vorm van een magazine. Wat is er gedaan, met welk resultaat en wat zijn nog de vragen? Je leest erover in het eenmalig magazine ‘De Trots van de Krimpenerwaard’. Waar we ook best een beetje trots op zijn…

Waterinfiltratie, wormen en weidevogels

Voor de aanwezigheid van weidevogels in de Krimpenerwaard is voedselbeschikbaarheid een belangrijke voorwaarde. Droogte speelt daar ook een rol in, blijkt uit een veldproef van de pilot Adaptief Weiden in samenwerking met het project Winst en Weidevogels.

Innovatieve landbouw Krimpenerwaard op TV

In december komen twee innovatieve Proeftuinprojecten op TV; Waterinfiltratie (WIS) in Vlist en Klei in veen. Het item wordt uitgezonden in het programma Doe maar Duurzaam van RTLZ, waarin innovatie, techniek en samenwerking centraal staan.

Een jaar boer aan het roer, hoe werkt dat?

Melkveehouder David de Jong uit Stolwijk experimenteert nu ruim een jaar met peilgestuurde onderwaterdrainage op zijn bedrijf. We spraken met hem over zijn ervaringen, de leermomenten en toekomstvisie.

Peilgestuurde onderwaterdrainage: de eerste resultaten

De eerste meetresultaten laten zien dat de peilgestuurde onderwaterdrainage in de Krimpenerwaard werkt. Nu we richting de zomer drogere perioden tegemoet gaan is het de uitdaging om de grondwaterstand rond de 40-50 centimeter onder maaiveld te houden. Melkveehouders Leo Kool en David de Jong gaan deze uitdaging aan.

CU-fractie bezoekt pilot peilgestuurde onderwaterdrainage

Wethouder Jan Vente en adviseur Barend Meerkerk lichtten tijdens het bezoek toe dat dit één van de vele oplossingsrichtingen is die bijdragen aan ‘Adaptieve Landbouw’. Een vorm van landbouw waarbij het draait om het benutten van de natuurlijke veerkracht voor een sterk landbouwsysteem in de veenweiden met behoud van natuur- en landschapskwaliteit. Melkveehouder David de…