Agrarische toekomstperspectieven

Balans als het gaat om productie, waterhuishouding, bodemdaling, klimaat, biodiversiteit en de eigenheid van de Krimpenerwaard. Waarde in de zin van economisch toekomstperspectief en werkplezier voor agrariërs, nu en later.

Toekomstperspectief

In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard onderzoeken en ontwikkelen we samen met melkveehouders, de keten, samenleving en markt toekomstperspectieven, gebaseerd op de principes van adaptieve landbouw. Dat betekent kort gezegd agrarisch ondernemen aanpassen aan veranderende omstandigheden, met focus op:

  • productiemiddelen (zoals bodem, koe, water) in plaats van productie
  • grondgebonden werken en het minimaliseren van externe invoer
  • samenhang tussen alle facetten van het melkveebedrijf
  • optimale benutting van eigen middelen
  • maatschappelijke verbondenheid

Kansen zien

Klimaat, bodemdaling, natuur en biodiversiteit; de opgaven zijn divers. Dat kan lastig zijn, maar ook nieuwe kansen met potentie voor melkveehouders om te ‘verbreden’ tot aanbieder van bijzondere zuivel, recreatie, zorg, energie en nieuwe gewassen of producten. Perspectieven die we letterlijk hebben ‘geschetst’ en kort toegelicht.

Keuzes maken

Met sommige perspectieven zijn melkveehouders al actief aan de slag. Alleen, of samen met anderen hebben zij keuzes gemaakt. De schetsen bieden geen kant-en-klare bedrijfsmodellen. Wél laten ze meerwaarde, kritische succesfactoren en mogelijke koppelkansen zien. En welk perspectief voor welk type ondernemer/bedrijf zou (kunnen) passen.

Waar ziet u kansen?