Energie-neutrale landbouw

Energie-neutrale landbouw is een belangrijke peiler voor een duurzame landbouw. De route naar een energieneutraal melkveebedrijf gaat via maximale besparing van het verbruik naar het omzetten naar duurzame energie (zonne-energie, biogas, melkwarmte). Energiebesparing versterkt het bedrijf, niet alleen door de lagere kosten, maar ook omdat hiermee wordt ingespeeld op maatschappelijke kwesties en milieuvraagstukken. De gemeente Krimpenerwaard zoekt samen met melkveehouders naar vormen van adaptieve landbouw, die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de Krimpenerwaard. Daarom heeft zij het initiatief genomen om een studiegroep te starten rond het thema energiebesparing en duurzaam produceren.

Een groep van 12 melkveehouders uit de Krimpenerwaard is daarin samen aan de slag met reductie van het energieverbruik op hun bedrijf. Dit doen zij onder andere door registratie van het verbruik, maar ook door maatregelen voor energiebesparing in de praktijk te testen en met elkaar kennis uit te wisselen.

Het doel van deze pilot is het vergroten van het inzicht van de melkveehouders in hun energieverbruik en energiekosten en het nemen van energie besparende maatregelen. Als gevolg van de bewustwording en maatregelen wordt een reductie van het energiegebruik op deelnemende bedrijven verwacht van 20% voor elektriciteit/gas en 10% voor het verbruik van diesel (inclusief dieselverbruik loonwerk).

De onderstaande factsheet geeft de eerste resultaten weer.

Downloads

Factsheet Energie-neutrale landbouw

Lees meer

Pilot nieuws

Kalveropfok in bedrijf

Samen met melkeveehouders in de Krimpenerwaard bekijken we hoe zij op hun bedrijf invulling kunnen geven aan nieuwe vormen van jongvee opfok.

Veenverrijking klei - Marinus de Vries

Klei in veen

Deelnemend melkveehouder Marinus de Vries licht toe: “We doen met ons bedrijf mee met de proef om klei in de veenbodem aan te brengen. Waarom ik daar aan mee doe? Omdat het een manier is om op veengrond bodemdaling en uitstoot van CO2 te beperken. Bovendien kan het ook helpen om een stevigere bodem te…

Weidebuffet met kruiden

Kruiden in je gras? Gewoon proberen! De keuze van Mart Jan om aan deze proef mee te doen was simpel: “Ik wil gewoon gezonde koeien, met zo min mogelijk middelen van buiten mijn bedrijf. Hier, op deze grond moet het gebeuren. En wat werkt dan het beste? Waar zowel mijn grond als mijn koeien het…

Bemesten op maat

20 bodemsensoren in de Krimpenerwaard meten de bodemtemperatuur en het vochtgehalte van de bodem op 20 centimeter diepte. Deze meetgegevens dragen bij aan de ontwikkeling van adaptief bemesten: bemesting afgestemd op de groeiomstandigheden van het gras.

Natte teelten

Natte teelten als Lisdodde en Cranberry helpen om bodemdaling in het veenweidengebied te reduceren en dragen bij aan een duurzame landbouw met minder uitstoot van broeikasgassen. Bovendien bieden natte teelten kansen als extra verdienmodel voor de veenweiden.

Waterinfiltratie

Peilgestuurde onderwaterdrainage wordt ingezet als middel voor een adaptief watermanagement. Het draagt bij aan het tegengaan van bodemdaling en verminderen van CO2-uitstoot. Bovendien leidt het tot betere ontwatering van percelen in natte perioden.