Energierijk gewas op veengrond

Minder snijmais en toch een goed aanvulling op het rantsoen, kan dat? In deze pilot verkennen we de (technische) mogelijkheden om energierijke gewassen te telen die passen naast het eigen gras in het rantsoen voor melkkoeien. We zetten in op teelt met behoud van de bestaande grasmat en zonder negatief effect op bodemdaling.

Waarom energierijk gewas telen?

In de Krimpenerwaard zal in de toekomst niet of nauwelijks plaats zijn voor de verbouw van snijmaïs vanwege de negatieve effecten op de bodem en bodemdaling. Daarnaast zal elk bedrijf zoveel mogelijk eiwit van eigen land willen halen als basis voor goed (productief) rantsoen. Bovendien zal er steeds meer gras van natuurgrasland beschikbaar komen. Hierdoor ontstaan er bedrijven met een structureel overschot aan grasproduct. Om toch over voldoende energie te beschikken gaan we onderzoeken of teelt van andere energie gewassen haalbaar is met behoud van de grasmat waarbij de bodemdaling niet verder toeneemt.

Wat gaan we doen?

We verkennen de mogelijkheden naar de kansen voor teelt van energie gewassen in drie deelfacetten bekeken:

  1. Welke gewassen komen in aanmerking
  2. Welke gewassen zijn geschikt op veengrond
  3. Is behoud van bestaande graszode haalbaar

Hiervoor zetten we kennis en expertise in van teeltspecialisten, onderzoekers van het LBI en van adviseurs van PPP-Agro Advies.

Innovatie

De teelt van een energie gewas is in het verleden al eerder beproeft. Echter altijd in situaties waarbij de grasmat vooraf gescheurd werd en er een zaaibedbereiding plaats vond. In dit project willen we vooral kijken of het haalbaar is om de bestaande grasmat intact te houden gedurende de teeltperiode van het energiegewas waardoor extra bodemdaling wordt voorkomen.

Wat leveren we op?

Als product willen we een rapport opleveren, waarin de potentiële gewassen, teeltmethoden en kansen voor telen in bestaande grasmat worden benoemd. Naar aanleiding van deze QuickScans kan over vervolgacties worden nagedacht. Voor elk van de genoemde deelfacetten voor wat betreft energiegewassen kunnen we een QuickScan inzetten.

Video update

Wat doen wintergerst, wintertarwe en rogge in de experimenteervelden na een vochtige en koude periode? Is het een kansrijke combinatie met gras om straks ook aan de koeien te voeren? Kijk mee met Sjon hoe de gewassen erbij staan.

Update januari 2022

In deze pilot wilden we verkennen wat de (technische) mogelijkheden zijn om energierijk gewas te telen en in te zetten naast het eigen gras in het rantsoen voor melkkoeien. Hierdoor zou het voeren van snijma s overbodig kunnen worden. Literatuuronderzoek en praktijkproeven op experimenteerpercelen laten zien dat hier geen perspectief in zit. Beste gewas voor Krimpenerwaards veengebied blijft gras. Rapportage over verkenningsfase in voorjaar 2022.

Pilot nieuws

Er is op dit moment nog geen nieuws.