Experiment weiden bij hoog water

Ruim voor het Klimaatakkoord ‘vernatten’ als mogelijke oplossing voor bodemdaling in de veenweiden noemde, startte Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard al de pilot ‘adaptief beweiden’. Daarin voeren het Louis Bolk Instituut en KTC Zegveld gezamenlijk diverse metingen uit die inzichtelijk maken hoe weidegang uitpakt bij een grondwaterstand van 25 cm onder maaiveld en wat het betekent voor bodem, gewas en koeien. Wat is haalbaar en wat is de invloed op de bedrijfsvoering? Op Proefboerderij KTC Zegveld start een eerste experiment om de kansen van beweiden bij hoog water te onderzoeken.

Gevolgen van hoog water

Bodemdaling en broeikasgasemissies zijn belangrijke thema’s in de veenweiden als gevolg van de toegepaste ontwatering. Het verhogen van het sloot- plus grondwaterpeil wordt gezien als een strategie om bodemdaling en emissies te beperken. Maar er zijn nog veel vragen over wat het verhogen van het grondwaterpeil betekent voor het weiden van koeien. Daarom is een pilot opgezet waarbij met behulp van waterinfiltratie met behulp van ‘drukdrainage’ wordt gestreefd naar een grondwaterstand van 25 cm onder maaiveld.

Metingen

Gedurende 2019 worden aan een groep van 15 Jerseys in een roterend standweidensysteem op twee speciaal ingerichte percelen diverse metingen gedaan. De metingen zijn onder andere gericht op de melkproductie en –samenstelling, het gedrag en de gezondheid van de koeien, de grasopname van de koeien, de graskwaliteit en botanische samenstelling en de zodestructuur, draagkracht en vertrapping van de bodem.

Proberen

Weiden bij hoog water is een eerste experiment; we weten nog niet hoe weidegang bij een hoog grondwaterpeil uitpakt. Daarom testen we het eerst op proefboerderij KTC Zegveld uit en nog niet op melkveebedrijven in de Krimpenerwaard. De ervaringen die in de pilot worden opgedaan zullen worden uitgewisseld, zodat deze waar mogelijk toegepast kunnen worden, bijvoorbeeld in de nattere gebieden van de Krimpenerwaard. Later dit jaar worden de eerste resultaten van de pilot verwacht.

Wilt u meer weten over weiden bij hoog water? Neem contact op met Nyncke Hoekstra of Jeroen Pijlman van het Louis Bolk Instituut via N.Hoekstra@louisbolk.nl of J.Pijlman@Louisbolk.nl.