Kruidengroep Krimpenerwaard experimenteert voor meer soortenrijkdom

kruidengroep Krimpenerwaard experimenteert met meer soortenrijkdom

Hoe kunnen we successen en leermomenten van de kruidenrijke experimenteervelden doortrekken naar de praktijk? Daarover gingen we in maart, voordat de coronamaatregelen van kracht waren, met zo’n 10 melkveehouders in de Krimpenerwaard in gesprek. Een leerzame middag over doorzaai en herinzaai, techniek, machines, onkruiden, teeltplannen en meer. Er rolde een complete actie- en ideeënlijst uit om dit seizoen op door te pakken, geeft Pedro Jansen van het Louis Bolk Instituut aan. “We zien dat het vergroten van de soortenrijkdom winst oplevert voor boeren, biodiversiteit en weidevogels.”

Pakketvergoeding, diergezondheid en productiviteit

Dat het ontwikkelen van kruidenrijk grasland wordt gestimuleerd door pakketvergoedingen is niet de enige reden waarom deze melkveehouders ermee bezig zijn, merkt Pedro. “Diergezondheid, productiviteit en biodiversiteit spelen ook een grote rol. Productief kruidenrijk gras levert smakelijk en voedzaam ruwvoer op en heeft geen nadelig effect op de melkgift. Bovendien zorgt de combinatie van grassen en productieve kruiden voor verschillende groeiomstandigheden en beworteling, wat ze robuuster maakt bij droogte. Extensieve kruiden zorgen er op hun beurt voor dat er een meer open structuur ontstaat. Ideaal voor weidevogels, die vanwege het grotere aantal insecten in kruidenrijk grasland toch al meer aanwezig zijn. Kruiden in je gras zijn dus om meer redenen interessant om mee aan de slag te gaan.”

Ontwikkeling kruidenrijk gras

Kruidenrijk grasland ontwikkelen vraagt om een zorgvuldige aanpak. “Bij de praktische inpassing van kruiden in je teeltplan gaat het natuurlijk o.a. om geschiktheid van percelen, welke mengsels daarbij passen en beheersbaarheid van onkruiden. Maar ook om de vraag hóe je een kruidenrijk perceel ontwikkelt. Dat kan door verschraling, waarbij door gebrek aan bemesting en het afvoeren van maaisel op den duur een andere vegetatie ontstaat. Dat kost echter veel tijd en je weet niet wat je er voor terugkrijgt aan soorten kruiden. Een andere manier is inzaaien, door herinzaai of doorzaaien. Dat laatste is nog lastig omdat tegen de tijd dat de kruidenzaadjes ontkiemen, het gras al hoger staat en de plantjes verdringt. Inmiddels zien we dat steeds meer machinefabrikanten daar op inspringen en machines ontwikkelen die doorzaai mogelijk moet maken.”

Uitdagingen en acties voor dit seizoen

De vragen, ideeën en onderzoekswensen van de boeren zijn gekoppeld aan de onderzoekers van het Louis Bolk Instituut en aan de adviseurs van PPP-Agro Advies. Komende tijd gaan zij met en voor de betreffende ondernemers aan de slag met:

  • Onkruidbestrijding: op zoek naar onkruidknipper/borstel in de omgeving en naar de beste methode om ridderzuring te kunnen bestrijden.
  • Heeft baggeren een positief effect op het ontwikkelen van een sterk kruidenrijk gewas?
  • Bodemanalyse van percelen met verschillend slootwaterpeil; wat is het effect op het gewas?
  • Een productief mengsel inzaaien na de teelt van mais, hoe pakt dat in de praktijk uit?
  • Regelen van een doorzaaimachine om in de Krimpenerwaard mee te experimenteren

We houden u op de hoogte van de resultaten en inzichten uit deze activiteiten.
Ook aan de slag met kruiden en wilt u daar meer van weten of hulp bij gebruiken? Neem contact op met Pedro Janssen via p.janssen@louisbolk.nl of Teus Verhoeff via t.verhoeff@ppp-agro.nl.