Meer Lucht aan de Bodem

Door steeds grotere (en vooral zwaardere) machines neemt de druk op de bodem toe. Met name voor de veenbodem is dit erg nadelig. Niet alleen de directe rijschade, maar ook de verdichting op grotere diepten, heeft productieverlies tot gevolg en is niet of nauwelijks te herstellen is. Met een lagere drooglegging in het vooruitzicht en daardoor een verminderde draagkracht is het van belang om te zoeken naar mogelijkheden om rijschade en verdichting te voorkomen.

Wat gaan we doen?

We organiseren een demo-activiteit om de mogelijkheden bekijken en ervaren van verschillende technieken om rijschade en bodemverdichting in de veenbodem te voorkomen. Welke praktische mogelijkheden zijn er om de bodem te ontzien? Naast een presentatie van de resultaten van het onderzoek, worden machines en methoden gedemonstreerd die meer lucht aan de bodem geven. Hierbij wordt ook een doorkijk gegeven aan een verlaagde drooglegging van de veengrond.

Deze verkennende pilot wordt begeleid door Sjon de Leeuw van PPP-Agro Advies en Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut. Beiden zijn betrokken bij het lopende project ‘Grip op draagkracht van veenbodem’ waar dit een spin-off van is.

Bekijk vlog