Meer lucht aan de bodem

Door steeds grotere (en vooral zwaardere) machines neemt de druk op de bodem toe. Met name voor de veenbodem is dit erg nadelig. Niet alleen de directe rijschade, maar ook de verdichting op grotere diepten, heeft productieverlies tot gevolg en is niet of nauwelijks te herstellen is. Met een lagere drooglegging in het vooruitzicht en daardoor een verminderde draagkracht is het van belang om te zoeken naar mogelijkheden om rijschade en verdichting te voorkomen.

Wat gaan we doen?

We organiseren een demo-activiteit om de mogelijkheden bekijken en ervaren van verschillende technieken om rijschade en bodemverdichting in de veenbodem te voorkomen. Welke praktische mogelijkheden zijn er om de bodem te ontzien? Naast een presentatie van de resultaten van het onderzoek, worden machines en methoden gedemonstreerd die meer lucht aan de bodem geven. Hierbij wordt ook een doorkijk gegeven aan een verlaagde drooglegging van de veengrond.

Deze verkennende pilot wordt begeleid door Sjon de Leeuw van PPP-Agro Advies en Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut. Beiden zijn betrokken bij het lopende project ‘Grip op draagkracht van veenbodem’ waar dit een spin-off van is.

Bekijk vlog

Update januari 2022

In deze twee pilots draait het om de vraag hoe we, zeker bij vernatting, de draagkracht van percelen kunnen verhogen t.b.v. beweiden en berijden van het perceel. Daarvoor meten we draagkracht en vochtgehalte, onderzoeken de effecten van grasrassen en weidemanagement en delen we kennis met veehouders. Ook verkennen we welke praktische mogelijkheden er zijn om rijschade, bodemverdichting en productieverlies te voorkomen. Niet door nieuwe machines, maar door een andere manier van denken en ander gebruik van bestaand materieel in de veengebieden.

Acties/resultaat

  • Metingen aan verschillende grasrassen Engels raaigras (proefbedrijf open teelten in Lelystad van Wageningen University & Research) laten zien dat diploïde grassen een hogere draagkracht hebben dan tetraploïde rassen. Deze laatste vormen minder spruiten waardoor er per m2 minder plantjes staan
  • Een goedbezochte velddemo Draagkracht en Rijschade in de zomer van 2021 over maatregelen die positief bijdragen aan het optimaliseren van de lucht- en waterhuishouding in de bodem.

 

Pilot nieuws

Slim beweiden en berijden scheelt veel voor je perceel

Kijken, kijken en nog eens kijken. Daar begint het mee, volgens Sjon. “Bepaal wat je doet op basis van wat je ziet. Hoe ga je je land op, onder welke omstandigheden en met welk materieel?