Mini Tour de Boer weiden, kruiden en waterinfiltratie

Tijdens velddemo’s op de bedrijven van Jan de Pater in Stolwijk en familie Mulder in Vlist kwamen inzichten, ervaringen en vragen uit de proeftuinexperimenten samen. Waar zijn melkveehouders op hun bedrijf mee aan de slag gegaan en wat laat onderzoek zien?

Beweiding

In het project Adaptief Weiden heeft een aantal melkveehouders de afgelopen drie jaar ervaring opgedaan met Nieuw Nederlands Weiden. De grootste voordelen van dit systeem zijn wel de eenvoud, flexibiliteit en het arbeidsgemak (en daarmee rust voor boer en dier) die het met zich meebrengt. Daarmee is het ook voor nieuwe weiders een zeer interessant systeem, maar niet altijd het systeem dat resulteert in de meeste melk uit gras. In de discussie bleek ook dat in de praktijk vele variaties op het systeem worden toegepast.

Kruidenrijk grasland

Op het bedrijf van Jan de Pater is in 2019 een doorzaaiproef met productief kruidenrijk grasland aangelegd. Hoewel de resultaten hiervan veelbelovend waren, blijkt het in de praktijk nog steeds lastig om kruiden te introduceren in de bestaande grasmat. Samen met de groep veehouders van de mini Tour de Boer is gesproken over de mogelijkheden en moeilijkheden van kruidenrijk grasland op veengrond. De vier factsheets over kruiden (gebaseerd op 4 jaar experimenteren op veengrond) geven handvatten aan iedere melkveehouder om met kruiden aan de slag te gaan. En te kiezen welke het meest kansrijk zijn op zijn/haar bedrijf.

Waterinfiltratie voor hogere grondwaterstand

Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat vernatting van veenweiden helpt bij het aanpakken van bodemdaling en broeikasgasemissies. Een veelgehoorde vraag is dan: zijn melkveehouderij en beweiding onder die omstandigheden nog wel mogelijk? Op het bedrijf van Hans Mulder is begin 2021 een waterinfiltratiesysteem (WIS) aangelegd met als doel voor de weidevogels een aantrekkelijke biotoop te creëren. Dit mede naar aanleiding van onderzoek in 2019 waarin duidelijk naar voren kwam dat de hoeveelheid regenwormen in de bovenlaag (beschikbaar voor weidevogels) een stuk hoger is, als de bodem niet uitdroogt in het voorjaar (Lees meer: Droogte: minder wormen voor weidevogel). In 2020 en 2021 is op drie locaties naast de beschikbaarheid van wormen ook gekeken naar de draagkracht in voor- en najaar: deze is veelal lager bij hoger grondwaterpeil en met name in het najaar kan dat resulteren in een verkorting van het weideseizoen.  Wat betreft grasproductie en voederwaarde waren er in 2020 geen duidelijke verschillen.

Stof tot nadenken

De velddemo’s en onderzoeksresultaten leverden goede gesprekken en discussies op. Het zien, horen en ervaren wat collega’s doen, wat het hen oplevert of wat ze lastig vinden, is leerzaam. Samen met onderbouwing vanuit onderzoek kan het nieuwe inzichten opleveren of een stimulans zijn om zaken anders aan te pakken. Stof tot nadenken dus voor boer, onderzoeker en adviseur!

Foto’s van de Mini Tour de Boer