Peilgestuurde onderwaterdrainage: de eerste resultaten

De eerste meetresultaten laten zien dat de peilgestuurde onderwaterdrainage in de Krimpenerwaard werkt. Tijdens perioden met veel regenval in de afgelopen maanden voerden de drainagebuizen het water af, via het pompsyteem in de centrale put. Nu we richting de zomer drogere perioden tegemoet gaan is het de uitdaging om de grondwaterstand rond de 40-50 centimeter onder maaiveld te houden. Melkveehouders Leo Kool en David de Jong gaan deze uitdaging aan, zij experimenteren met peilgestuurde onderwaterdrainage op hun bedrijf. Daarmee werken ze aan adaptief watermanagement: het beïnvloeden van het grondwaterpeil voor verschillende doelen zoals beperken bodemdaling en CO2-uitstoot, ontwatering en weidevogelbeheer.

De grafiek laat het verloop van de grondwaterstand op één van de percelen met peilgestuurde onderwaterdrainage zien. De groene lijn geeft de grondwaterstand van de peilgestuurde onderwaterdrainage aan, de blauwe lijn is de grondwaterstand bij een niet gedraineerd perceel (referentieperceel). Uit de grafiek is af te lezen dat de grondwaterstand met dit drainagesysteem laag te houden is. Deze komt zelfs onder de gewenste grondwaterstand van 40-50 centimeter onder maaiveld uit. De zoektocht is om het juiste moment te vinden om het pompsysteem aan te zetten en om te schakelen van ontwateren naar water aanvoeren via de drains. Om daarmee in drogere perioden de grondwaterstand niet te ver uit te laten zakken, maar rond de 40-50 centimeter onder maaiveld te houden. Daarmee kunnen de beoogde doelen behaald worden.

Wilt u meer weten over peilgestuurde onderwaterdrainage? Stuur dan een bericht naar Barend Meerkerk, via b.meerkerk@ppp-agro.nl .