Trots op de Krimpenerwaard: perspectieven voor de landbouw

Hoe kunt u melkveehouder blijven in de Krimpenerwaard? Als beheerder van dit unieke cultuurlandschap staat u voor stevige uitdagingen als het gaat om klimaatverandering, bodemdaling, biodiversiteit, dierenwelzijn en uitstoot van broeikasgasemissies. In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard zetten we in op behoud van landbouw in het gebied. En op de ‘meebeweegcapaciteit’ van ondernemers. Met ontwikkelperspectieven die we samen met melkveehouders en anderen willen omzetten naar realiteit. Een eerste check bij de Expertgroep gaf voldoende positieve impuls om ze verder uit te werken.

Niet productie, maar productiemiddelen als basis

Bij adaptieve landbouw draait het niet om productie, maar om de productiemiddelen, zoals bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit. Door deze productiemiddelen (op het gebied van koe, gewas, bodem) te optimaliseren en leidend te maken in de bedrijfsvoering, is een bedrijf ook in staat mee te veranderen met de omstandigheden. En te werken aan een goede balans in economie en ecologie.

7 ontwikkelperspectieven voor de landbouw

We zien 7 ontwikkelperspectieven voor de landbouw; sporen die melkveehouders kunnen volgen om landbouw met toekomstwaarde te blijven bieden. Op een manier die bij hen past. Deze perspectieven worden nog verder uitgediept, maar richten zich op de volgende thema’s:

1. Zuivelmarkt: zuivel met toegevoegde maatschappelijke waarde (kwaliteitsmarkt)
Veel zuivelbedrijven willen ‘topline’ melk. Zuivel die voldoet aan maatschappelijke doelen voor klimaat, biodiversiteit, bodem, landschap etc. Dat betreft zuivel die is bedoeld voor de (wereld)markt. Een perspectief voor ondernemers die zuivel met een plus willen maken.

2. Zuivelmarkt: lokaal/regionaal produceren en consumeren
Zuivel maken voor de regio, specifieke eigen producten voor eigen markten in de regio (Rotterdam). Daarbij wordt het product gekoppeld aan maatschappelijke waarde en betekenis, veelal in een eigen/korte keten. De eigenheid van de Krimpenerwaard in eigen zuivelproducten.

3. Zuivelmarkt: biologisch
Biologische zuivel is een groeimarkt en kan een perspectief zijn voor een aantal melkveehouders in de Krimpenerwaard.

4. Energiemarkt en –transitie: platteland als energieleverancier voor de stad
Energieproductie als aanvullend of centraal businessmodel voor agrarische grondgebruik. Agrarische bedrijven als energieproducent en -leverancier voor de stad.

5. Andere voedselstromen: nieuwe gewassen en producten
Verkennen van de mogelijkheden van nieuwe gewassen die kunnen passen bij de specifieke omstandigheden van de Krimpenerwaard, bijvoorbeeld de natte teelten.

6. Landbouw in combinatie met sociale activiteiten als recreatie, zorg
Het agrarisch landgebruik combineren met activiteiten voor de omgeving zoals recreatie (dag- en weekrecreatie), zorg etc. Verbreding als businessmodel voor agrarisch landgebruik.

7. Omgaan met hogere waterstanden
Dit is een perspectief ter ondersteuning van de andere ontwikkelperspectieven; op welke manieren kun je daar invulling aan geven bij hogere waterstanden.

Adaptief meedenken- en werken

We hebben de wijsheid niet in pacht en benutten graag de kennis, inzet en het enthousiasme van anderen die Trots op de Krimpenerwaard zijn. Wilt u adaptief meedenken en- werken aan perspectieven voor de landbouw? Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en plannen, dus neem gerust contact met ons op en mail naar Nick van Eekeren via n.vaneekeren@louisbolk.nl.