Proeftuin houdt grondwater in de peiling

Overzicht grondwatermeetnet

Grondwaterstanden, er wordt veel over gesproken maar nog weinig gemeten. “Daardoor richten we ons te veel op het slootpeil. Terwijl grondwaterpeil en slootpeil erg van elkaar kunnen verschillen.” zegt Youri Egas, projectleider van de Proeftuin-pilot ‘Grondslag water’. “Dat is de reden waarom we nu op ruim 60 locaties in de Krimpenerwaard peilbuizen hebben geplaatst die real-time de grondwaterstand monitoren. Dat levert data en inzichten op die helpen bij bewustwording. En om een goede dialoog te voeren over de impact van grondwaterstanden.”

Ondergronds discussiepunt

Het grondwaterpeil speelt een belangrijke rol bij de huidige discussies rondom bodemdaling, broeikasgassen en ammoniakreductie. Het is daarnaast voor boeren ook van belang bij de dagelijkse bedrijfsvoering als het gaat om draagkracht en de kwaliteit van de graszode. Maar het ontbreekt aan relevante, betrouwbare data. Er was veel interesse bij melkveehouders om mee te doen, bleek bij de werving. Zoals één van de deelnemers aangeeft: “Ik wil nu weleens echt weten hoever het waterpeil bij mij in het midden van het perceel zakt in de zomer! Volgens mij is dat lang geen meter, zoals door iedereen wordt beweerd.”

Wat heb je eraan?

Grondwaterstand

Een hoog slootpeil hoeft niet te betekenen een hoge grondwaterstand. Youri: “Er vanuit gaan dat met een hoog slootpeil je grondwater dus ook wel hoog zal zijn, is een verkeerde aanname. Want eigenschappen van de bodem spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe doorlaatbaar is het veen en hoe ver trekt het slootwater dus het perceel in? Vaak is dit maar een aantal meter. Vandaar de holle grondwaterspiegel in de zomer. We gaan er heel open in. Gewoon kijken wat de grondwaterstand doet op de verschillende locaties en dat communiceren. Als ze diep wegzakken is dat interessant maar als ze nauwelijks wegzakken ook.”

60 locaties

Op ruim 60 locaties in de Krimpenerwaard zijn peilbuizen geplaatst met daarin sensoren die real-time de grondwaterstand gaan monitoren. Youri: “Doel van het project is om uiteindelijk met iedereen die te maken heeft met het grondwater de dialoog aan te gaan. Daar speelt het waterschap ook een belangrijke rol in. Waterschap HHSK doet mee aan de pilot en heeft nagedacht over de plekken waar we peilbuizen hebben geplaatst. We hebben dat zo gedaan dat we drie ‘lijnen’ door Krimpenerwaard konden trekken: van Noord naar Zuid (van Lek naar IJssel). Op deze manier krijgen we inzicht in fluctuaties in grondwaterpeilen op verschillende locaties. De grondwaterstand wordt twee seizoenen gemeten en gevolgd. Aan het eind van het eerste jaar starten we de eerste dialogen over de grondwaterstand.”

Meer weten over Grondslag Water? Neem contact op met Youri Egas van KTC Zegveld, via Youri@ktczegveld.nl.