Klei in veen

Deelnemend melkveehouder Marinus de Vries licht toe: “We doen met ons bedrijf mee met de proef om klei in de veenbodem aan te brengen. Waarom ik daar aan mee doe? Omdat het een manier is om op veengrond bodemdaling en uitstoot van CO2 te beperken. Bovendien kan het ook helpen om een stevigere bodem te krijgen, die minder gevoelig is voor vertrapping door de koeien of schade door het rijden met machines. En ook omdat ik het gewoon leuk vind om nieuwe dingen te ontdekken voor het bedrijf.”

Hoe werkt het?

Het inbrengen van klei (lutum) in veengrond kan een effectieve maatregel zijn om de afbraak van organische stof in veen af te remmen en daarmee ook de bodemdaling te beperken. Kleideeltjes kunnen namelijk een sterke binding met organische deeltjes aangaan en bovendien verlopen de afbraakprocessen bij een hoger kleigehalte trager. Daarmee zou veenverrijking met klei een kansrijk perspectief voor de veenweiden kunnen zijn.

Daarvoor gaan we in de Proeftuin antwoorden zoeken op vragen met betrekking tot de werking, beschikbaarheid, toepasbaarheid en verwerking van klei in veenbodems. En moet er een heldere kosten- en batenanalyse en plan van aanpak komen voor monitoring van de effecten.

Van waardeloos naar waardevol

Hergebruik van grondstof past bij adaptieve landbouw en biedt niet alleen voor de landbouw perspectief maar ook voor Rijkswaterstaat doordat hun kleibagger een meer waardevolle toepassing krijgt. Het helpt beide partijen bovendien om de doelstelling van klimaatneutraal werken in 2030 te realiseren.
We gaan in proeftuin Trots op de Krimpenerwaard onderzoeken

  • Hoeveel klei er nodig is
  • Hoe we de klei het beste op/in het land kunnen krijgen
  • Hoe we aan geschikte/schone klei kunnen komen
  • Met welke risico’s we rekening moeten houden
  • Hoe het qua logistiek, infrastructuur en planning werkt
  • Welk verdienmodel er bij past
  • Hoe we kennis kunnen delen

Update januari 2022

Klei in veenbodems lijkt steeds meer een kanshebber om bodemdaling en CO2 uitstoot te beperken. Klei hecht zich makkelijk aan organische stof in de grond en remt daarmee veenafbraak. We experimenteren in het veld bij de boer en meten het effect op bodem, gewas en draagkracht. In het laboratorium testen we o.a. de werking van verschillende soorten klei, voeren we CO2 metingen uit en onderzoeken we de rol van wormen bij het inmengen van de klei in het veen

Acties/resultaat

  • Bij 4 agrarische ondernemers in de Krimpenerwaard is n.a.v. de kleiloterij, klei gebracht voor +/- een halve hectare om praktijkervaring op te doen. Deze klei is in juni op de percelen opgebracht. Resultaten eerste metingen voorjaar 2022.
  • Bij pilotboer Marinus de Vries in Stolwijk zijn nieuwe proefvelden aangelegd en is bij een deel van de percelen een tweede dosis opgebracht om het effect van herhaalde toepassingen te monitoren. Belangrijke vraag bij deze ‘toepassing in de praktijk’: Geeft kleitoevoeging minder veenafbraak? Meting van CO2- productie in proefveldjes met en zonder klei (de eerste monstername is geweest en de monsters worden geanalyseerd)

Meer informatie:

Downloads

Artikel Klei als bodemverbeteraar

Lees meer

Factsheet Veenverrijking met klei: duurzaam perspectief voor veenbehoud

Lees meer

Rapport: veenverrijking met klei

Verkenning logistieke en praktische aspecten

Lees meer

Pilot nieuws

Innovatieve landbouw Krimpenerwaard op TV

In december komen twee innovatieve Proeftuinprojecten op TV; Waterinfiltratie (WIS) in Vlist en Klei in veen. Het item wordt uitgezonden in het programma Doe maar Duurzaam van RTLZ, waarin innovatie, techniek en samenwerking centraal staan.

Demodag klei in veen; (hoe) werkt het?

Wat doet klei voor veen, hoe werkt het en wat willen we nog meten en weten? Tijdens de demodag op 27 juni op het melkveebedrijf van familie De Vries in Stolwijk gingen melkveehouders, waterschap, gemeente, provincie, onderzoekers en erfbetreders hierover met elkaar in gesprek.

Klei verrijkt het Waardse veen?!

Wat is het effect van kleibagger aanbrengen op veen in de winterperiode? Bij melkveehouder Marinus de Vries uit Stolwijk zijn de eerste proefveldjes met kleibagger aangelegd.

Start eerste kleitoepassing in veen

Bij melkveehouder Marinus de Vries in Stolwijk zijn de eerste proefvrachten klei afgeleverd! Daarmee is een begin gemaakt met de pilot ‘kleitoepassing in veen’ waarin we willen onderzoeken of het inbrengen van klei (lutum) in veengrond een remmend effect heeft op de afbraak van organische stof in veen en daarmee op bodemdaling en CO2-uitstoot.