Belangrijk vogelgebied

In 2019 hebben Sovon en Vogelbescherming Nederland de Krimpenerwaard aangemerkt als een belangrijk vogel- en biodiversiteitsgebied. Dit is een internationaal kenmerk, en wordt Important Bird and Biodiversity Area (IBA) genoemd. Het aanwijzen van IBA’s wordt gedaan op basis van wintertellingen van belangrijke vogelsoorten. Voor de Krimpenerwaard zijn de zwarte stern, smient, knobbelzwaan, kleine zwaan, slobeend en meerkoet. Verspreid over Nederland liggen verschillende IBA’s.

Bron: Van Vreeswijk, T., van Roomen, M., van Winden, E., Dotinga, H. & Korporaal N. (2019) Important Bird
Areas in the Netherlands 2019. A revision of the national IBA inventory. Vogelbescherming Nederland,
Zeist & Sovon Dutch Centre for Field Ornithology, Nijmegen.

Bron: Van Vreeswijk, T., van Roomen, M., van Winden, E., Dotinga, H. & Korporaal N. (2019) Important Bird Areas in the Netherlands 2019. A revision of the national IBA inventory. Vogelbescherming Nederland, Zeist & Sovon Dutch Centre for Field Ornithology, Nijmegen.

Bron: Van Vreeswijk, T., van Roomen, M., van Winden, E., Dotinga, H. & Korporaal N. (2019) Important Bird Areas in the Netherlands 2019. A revision of the national IBA inventory. Vogelbescherming Nederland, Zeist & Sovon Dutch Centre for Field Ornithology, Nijmegen.