Ontwatering en broeikasgasemissies

Wanneer we de CO2-equivalent emissie van een 1 hectare veenweidegrond met een ontwatering van ca. 50-60 cm schatten op 22 ton per ha per jaar (afgeleid van rekenmodellen en gemiddelden van veldmetingen, Kuikman et al. 2005; Jurasinski et al. 2016), zou de totale jaarlijkse broeikasgasemissie uit de veenweidepercelen van de Krimpenerwaard -uitgaande van 8000 ha veenweide- 176000 ton CO2-eq., ofwel 0.176 Mton CO2-eq. kunnen zijn.
De landelijke ambitie uit het Klimaatakkoord is om CO2-emissies uit het veenweidengebied in 2030 met 1Mton terug te dringen. Op basis van veldmetingen is afgeleid dat gemiddeld het optimale waterpeil ca. 10-20 cm onder maaiveld zou zijn voor broeikasgasemissies uit veengronden. Binnen het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden vinden veldmetingen van broeikasgassen plaats op diverse locaties binnen Nederland, om een antwoord te geven op de vraag wat verschillende bodemgebruiken en maatregelen betekenen voor broeikasgasemissies.

Bron: Jurasinski, G., Günther, A.B., Huth, V., Couwenberg, J., Glatzel, S. 2016. Ecosystem services provided by paludiculture – greenhouse gas emissions. In: Wichtmann, W., Schröder, C., Joosten, H. (eds.) 2016. Paludiculture - productive use of wet peatlands. Schweizerbart Science Publishers. www.schweizerbart.de/9783510652839 (25/4/2019)

Bron: Jurasinski, G., Günther, A.B., Huth, V., Couwenberg, J., Glatzel, S. 2016. Ecosystem services provided by paludiculture – greenhouse gas emissions. In: Wichtmann, W., Schröder, C., Joosten, H. (eds.) 2016. Paludiculture - productive use of wet peatlands. Schweizerbart Science Publishers. www.schweizerbart.de/9783510652839 (25/4/2019)

Bron: Jurasinski, G., Günther, A.B., Huth, V., Couwenberg, J., Glatzel, S. 2016. Ecosystem services provided by paludiculture – greenhouse gas emissions. In: Wichtmann, W., Schröder, C., Joosten, H. (eds.) 2016. Paludiculture - productive use of wet peatlands. Schweizerbart Science Publishers. www.schweizerbart.de/9783510652839 (25/4/2019)