Ecologische kwaliteit waterlichamen

Het grootste deel van de oppervlaktewateren voldeed in 2015 niet aan de ecologische kwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Bron: Informatiehuis Water, 2015

Bron: Informatiehuis Water, 2015